alt=""

Jäta mind meelde
alt=""

LOMOGRAPHY LOMO'INSTANT MINI SORT

LOMOGRAPHY LOMOGRAPHY LOMO'INSTANT MINI BLACK

LOMOGRAPHY LOMO'INSTANT MINI BLACK

LOMOGRAPHY LOMO'INSTANT MINI SORT

LOMOGRAPHY LOMO'INSTANT MINI BLACK
Lomo'Instant kameraet har den perfekte størrelse til at have med sig overalt. Kameraet har et klassisk, minimalistisk design og er den mest kreative måde at tage smukke billeder, som du kan dele med dine venner hvor som helst.

3 optagefunktioner dækker alle former for instant
Lomo'Instant har en funktion til optagelse med automatisk flash, så du nemt kan tage fantastiske instant-billeder med flash med blot et tryk på en enkelt knap. Du kan også skifte til de to manuelle optagefunktioner, så du får alle muligheder for at eksperimentere med dine optagelser.

Flash-On Auto-funktion
I denne funktion vil en sensor på flashen registrere lysintensiteten, og lysmåleren vil automatisk afgive den korrekte mængde flash-lys. Standard-blændeværdien er f/16, og eksponeringskompensationshjulet kan justeres. Det er perfekt at bruge hvor som helst, når du er på farten.
Flash-On Manuel funktion
Denne funktion er rigtig god til optagelser indendørs. Flashen er slået til, og du kan skifte mellem N for almindelige optagelser om dagen og B-lukker for lange eksponeringer.
Flash-Off Manuel funktion
Denne funktion er god til lange eksponeringer om aftenen og natten. Flashen er slået fra, og du kan skifte mellem N for almindelige optagelser om dagen og B-lukker for lange eksponeringer om aftenen/natten.

Ultra-avanceret objektivsystem
Kamera har et indbygget vidvinkelobjektiv og er kompatibel med flere objektiver, som kan skrues på kameraet, så du får endnu flere kreative og eksperimentelle fotomuligheder.
Den 27mm ækvivalente vidvinkelobjektiv indfanger mere, end øjet kan se, så du kan tage personlige nærbilleder med den mindste nærgrænse på 0,4m.

Brug l-a-a-a-a-a-nge eksponeringer
Med B-indstillingen på Lomo'Instant B kan du skabe billeder med lysstriber ved at holde lukkeren åben, så længe som du synes. Prøv det om natten eller mal med lyset i dine optagelser.

Optag med ubegrænsede antal eksponeringer
Lomo'Instant er det eneste moderne instant-kamera, hvor du kan optage med et ubegrænset antal eksponeringer. Dette betyder, at du kan kombinere flere billeder i en ramme for virkelig iøjnefaldende effekter!

Farvede gelfiltre
Vælg mellem blå, rød, lilla og gul! Ved at lægge filtre over din flash kan du lege med kølige og varme toner, og dermed give dine instant-billeder en kunstnerisk stil!

Den største blændeindstilling i instant-verdenen
Med sin maks. blænde på f/8 har Lomo'Instant kameraet den p.t. største blændeindstilling i instant-verdenen. Når du optager ved f/8, kan du få mere lysstærke billeder. Brug alternativt en mindre blænde som f/22 og få alle detaljer i fokus.

Det perfekte instant-billedformat
Kameraet skaber billeder i kreditkortstørrelse ved brug af Fuji Instax Mini film, som er af høj kvalitet og kan fås mange steder. Denne film er kendt for sine strålende farver og klare billeder.

Spejl
Lomo'Instant Camera har et lillebitte spejl til venstre for objektivet. Kombineret med vidvinkelobjektivet kan du med spejlet tage perfekte selfies.

Filmformat: Fujifilm Instax Mini Film

 • Eksponeringsområde: 42mm x 64mm
 • Lukkerhastgihed: 1/125s / Bulb
 • Eksponeringskompensation: +2/-2 Eksponeringsværdier
 • Udskydning: Motoriseret
 • Flere eksponeringer: Ja
 • Ledetal for indbygget flash: 9(m)
 • Automatisk flash-output: Ja
 • Batteri: 6V (4x AAA-batterier)
 • Stativgevind: Ja
 • Kabel: Ja
 • Blænde: f/8, f/11, f/16, f/22, f/32

Pakken indeholder

Lomo’Instant kamera sort
Objektivdæksel
Farvede gelfiltre
Tips til optageteknikker
Instruktionsmanual

The Lomo'Instant is the perfectly sized instant camera to take wherever you go. Boasting a classy, minimalist design, it’s the most creative way to shoot beautiful photos, which you can share anywhere and with everyone in an instant.

3 Shooting Modes To Cover Every Kind Of Instant
The Lomo'Instant has an auto flash shooting mode so you can easily shoot fantastic instant photos with flash in the touch of a button. You can also switch to the two manual shooting modes to open up all kinds of experimental shooting possibilities.

Flash-On Auto Mode: Using this mode, a sensor on the flash detects the brightness, and the light meter automatically gives off the right amount of flash. The default aperture value is f/16 and the exposure compensation dial can be adjusted. It’s perfect to use anywhere when you’re on the go.
Flash-On Manual Mode: This mode is great for shooting indoors. The flash is on and you can switch between N for normal daytime shots and B shutter for long exposures.
Flash-Off Manual Mode: This mode is great for long exposures at night. The flash is switched off and you can switch between N for normal daytime shots and B shutter for long exposures at night.

An Ultra-Advanced Lens System
The camera has a built-in wide-angle lens and is compatible with multiple lens attachments that can be screwed onto the Lomo’Instant for tons of creative and experimental photography options.
The 27mm equivalent wide-angle lens captures more than your eyes can see and allows you to shoot up-close-and-personal shots with its 0.4m closest focusing distance.

Sh-o-o-o-o-t L-o-o-o-o-o-ng Exposures
The Lomo'Instant’s B setting lets you create light-streaked photos by holding the shutter open for as long as you like. Try it out for night-time or light painting photoshoots.

Shoot Unlimited Multiple Exposures
The Lomo'Instant is the only modern Instant camera which allows you to shoot unlimited multiple exposure instants. This means you can combine numerous shots in one frame for show-stopping effects!

Color Gels
Choose from blue, red, purple and yellow! By adding the filters over your flash, you can play around with cool and warm tones, and give an artistic flair to your instants!

The Largest Aperture Setting in the Instant Photography World
With its maximum aperture of f/8, the Lomo'Instant Camera has the largest aperture setting currently in the instant photography world. Shooting with f/8, you can get brighter shots. Alternatively, use a smaller aperture such as f/22 for getting every detail in focus.

The Perfect Instant Photo Format
The camera creates credit card-sized snapshots using high quality and widely available Fuji Instax Mini film, renowned for its bright colors and clear images.

Mirror
The Lomo'Instant Camera has a tiny mirror to the left of the lens. Combined with the wide-angle lens, the Lomo’Instant mirror lets you take picture-perfect selfies.

Film Format: Fujifilm Instax Mini Film

 • Exposure Area: 42mm x 64mm
 • Shutter Speed: 1/125s / Bulb
 • Exposure Compensation: +2/-2 Exposure Values
 • Ejection Mechanism: Motorized
 • Multiple Exposures: Yes
 • Built-in Flash Guide Number: 9(m)
 • Automatic Flash Output: Yes
 • Battery Supply: 6V (4x AAA batteries)
 • Tripod mount: Yes
 • Cable Release Mount: Yes
 • Aperture: f/8, f/11, f/16, f/22, f/32

Package includes

Lomo’Instant Camera black
Lens Cap
Colored Gel Filters
Shooting Technique Cards
Instruction Manual

 

Lomo'Instant är lagom stor så att du kan ta med den vart du än går. Med elegant och minimalistisk design är det det mest kreativa sättet att ta vackra och unika bilder, som du kan dela med dig av var som helst och med alla på ett ögonblick.

Tre fotograferingslägen som täcker alla typer av situationer
Lomo'Instant har ett automatiskt blixtläge så att du enkelt kan ta fantastiska direktbilder med blixt. Du kan också växla till de två manuella fotograferingslägena för att öppna upp alla typer av experimentella möjligheter inom fotografering.

Flash-On Auto Mode: I det här läget upptäcker sensorn på blixten ljusstyrkan och ljusmätaren ger automatiskt rätt styrka på blixten. Standardbländarvärde är F/16 och exponeringskompensationsratten kan justeras. Perfekt att använda var som helst när du är på språng.
Flash-On Manual Mode: Bra för fotografering inomhus. Blixten är på och du växla mellan N för normal dagsfotografering och B för lång slutartid.
Flash-Off Manual Mode: Perfekt för kvällsfotografering. Blixten är avstängd och du kan välja mellan N för normal dagsfotografering och B för långa slutartider på kvällen.

Ett superavancerat linssytem
Kameran har ett inbyggt vidvinkelobjektiv som är kompatibelt med flera linsfästen som kan skruvas fast på Lomo’Instant för massor av kreativa och experimentella fotograferingar.
Vidvinkelobjektivet har en motsvarighet på 27 mm med en närgräns på 0,4m som kan fånga mer än vad dina ögon kan se. Med andra ord kan du plåta riktigt närgångna och personliga bilder.

Långa slutartider
Med B-inställningen på Lomo’Instant kan du skapa bilder med ljusstrimmor (light-streak) genom ha slutaren öppen så länge som du önskar.

Ta obegränsat bilder med flera exponeringar
Lomo’Instant är den enda moderna direktbildskameran som kan ta obegränsat bilder med flera exponeringar. Detta innebär att du kan kombinera flera bilder i en för riktigt coola effekter!

Color Gels
Välj mellan blå, röd, lila och gul! Genom att lägga filter över blixten kan man experimentera med kalla och varma toner för att få en konstnärlig stil på bilderna!

Den största bländaren i världen bland direktbildskameror
Med dess största bländare på F/8 har Lomo’Instant den största bländaren som finns bland direktbildskameror i världen. Att fotografera med F/8 kan du får ljusare bilder. Alternativt kan du använda en mindre bländare som t.ex. F/22 för att få med varje detailj.

Det perfekta direktbildsformatet
Kameran skapar stillbilder i kreditkortsstorlek med hög kvalitet och den allmänt kända Fuji Instax Mini filmen som är känd för sina ljusa färger och skarpa bilder.

Spegel
Lomo’Instant har en liten spegel till vänster om objektivet. Tillsammans med vidvinkelobjektivet kan du ta perfekta selfies.

Filmformat: Fujifilm Instax Mini Film

 • Bildyta: 42 x 64mm
 • Slutartid: 1/125s / Bulb
 • Exponeringskompensation: +2/-2
 • Utmatningsmekanism: Motordriven
 • Flera exponeringar: Ja
 • Inbyggd ledtal för blixt: 9 (m)
 • Automatisk blixt: Ja
 • Batteri: 6V (4x AAA)
 • Stativfäste: Ja
 • Trådutlösare: Ja
 • Bländare: f/8, f/11, f/16, f/22, f/32

Vad som ingår

Svart Lomo’Instant kamera
Objektivlock
Färgade gelfilter
Kort med fotograferingstekniker
Instruktionsmanual

Lomo'Instant kameraet har den perfekte størrelse til å ha med seg overalt. Kameraet har et klassisk, minimalistisk design og er den mest kreative måten å ta fine bilder på, som du kan dele med venner hvor som helst.

3 opptaksfunksjoner dekker alle former for instant
Lomo'Instant har en funksjon for opptak med automatisk blits, slik at du enkelt kan ta fantastiske instant-bilder med blits kun ved å trykke på en enkelt knapp. Du kan også skifte til de to manuelle opptaksfunksjonene, for å får alle muligheter til å eksperimentere med opptakene.

Flash-On Auto-funksjon
I denne funksjonen vil en sensor på blitsen registrere lysintensiteten, og lysmåleren vil automatisk avgi korrekt mengde blits-lys. Standard-blenderverdi er f/16, og eksponeringskompensasjonshjulet kan justeres. Det er perfekt å bruke hvor som helst når du er på farten.
Flash-On Manuell funksjon
Denne funksjonen er meget god til opptak innendørs. Blitsen er slått på, og du kan skifte mellom N for allminnelige opptak om dagen, og B-lukker for lange eksponeringer.
Flash-Off Manuell funksjon
Denne funksjonen er fin til lange eksponeringer på kvelden og natten. Blitsen er slått av, og du kan skifte mellom N for vanlige opptak om dagen og B-lukker for lange eksponeringer om kvelden/natten.

Ultra-avansert objektivsystem
Kamera har et innebygget vidvinkelobjektiv og er kompatibel med flere objektiver som kan skrus på kameraet, slik at du får enda flere kreative og eksperimentelle fotomuligheter.
Det 27mm ekvivalente vidvinkelobjektivet fanger mer enn øyet kan se, så du kan ta personlige nærbilder med den minste nærgrense på 0,4m.

Bruk l-a-a-a-a-a-nge eksponeringer
Med B-innstillingen på Lomo'Instant B kan du skape bilder med lysstriper ved å holde lukkeren åpen så lenge du ønsker. Prøv dette om natten eller "mal" med lyset i opptakene dine.

Ta opp med ubegrenset antall eksponeringer
Lomo'Instant er det eneste moderne instant-kameraet du kan ta opp et ubegrenset antall eksponeringer med. Dette betyr at du kan kombinere flere bilder i en ramme for virkelig fantastiske effekter!

Fargede gelfiltre
Velg mellom blå, rød, lilla og gul! Ved å legge filtre over blitsen kan du tilføye kalde og varme toner, og dermed gi instant-bildene dine en kunstnerisk stil!

Den største blenderinnstilling i instant-verdenen
Med sin maksimale blender på f/8 har Lomo'Instant kameraet den p.t. største blenderinnstilling i instant-verdenen. Når du fotograferer ved f/8 kan du få mer lyssterke bilder. Bruk alternativt en mindre blender som f/22 og få alle detaljer i fokus.

Det perfekte instant-bildeformat
Kameraet skaper bilder i kredittkortstørrelse ved bruk av Fuji Instax Mini film, som er av høy kvalitet og kan fås mange steder. Denne filmen er kjent for sine strålende farger og klare bilder.

Speil
Lomo'Instant Camera har et bittelite speil til venstre for objektivet. Kombinert med vidvinkelobjektivet kan du med speilet ta perfekte selfies.

Filmformat: Fujifilm Instax Mini Film

 • Eksponeringsområde: 42mm x 64mm
 • Lukkerhastighet: 1/125s / Bulb
 • Eksponeringskompensasjon: +2/-2 Eksponeringsverdier
 • Utskyting: Motorisert
 • Flere eksponeringer: Ja
 • Ledetall for innebygget blits: 9(m)
 • Automatisk blits-output: Ja
 • Batteri: 6V (4x AAA-batterier)
 • Stativfeste: Ja
 • Kabel: Ja
 • Blender: f/8, f/11, f/16, f/22, f/32


Pakken inneholder:

 • Lomo’Instant kamera sort
 • Objektivdeksel
 • Fargede gelfiltre
 • Tips til fotograferingsteknikker
 • Instruksjonsmanual

The Lomo'Instant is the perfectly sized instant camera to take wherever you go. Boasting a classy, minimalist design, it’s the most creative way to shoot beautiful photos, which you can share anywhere and with everyone in an instant.

3 Shooting Modes To Cover Every Kind Of Instant
The Lomo'Instant has an auto flash shooting mode so you can easily shoot fantastic instant photos with flash in the touch of a button. You can also switch to the two manual shooting modes to open up all kinds of experimental shooting possibilities.

Flash-On Auto Mode: Using this mode, a sensor on the flash detects the brightness, and the light meter automatically gives off the right amount of flash. The default aperture value is f/16 and the exposure compensation dial can be adjusted. It’s perfect to use anywhere when you’re on the go.
Flash-On Manual Mode: This mode is great for shooting indoors. The flash is on and you can switch between N for normal daytime shots and B shutter for long exposures.
Flash-Off Manual Mode: This mode is great for long exposures at night. The flash is switched off and you can switch between N for normal daytime shots and B shutter for long exposures at night.

An Ultra-Advanced Lens System
The camera has a built-in wide-angle lens and is compatible with multiple lens attachments that can be screwed onto the Lomo’Instant for tons of creative and experimental photography options.
The 27mm equivalent wide-angle lens captures more than your eyes can see and allows you to shoot up-close-and-personal shots with its 0.4m closest focusing distance.

Sh-o-o-o-o-t L-o-o-o-o-o-ng Exposures
The Lomo'Instant’s B setting lets you create light-streaked photos by holding the shutter open for as long as you like. Try it out for night-time or light painting photoshoots.

Shoot Unlimited Multiple Exposures
The Lomo'Instant is the only modern Instant camera which allows you to shoot unlimited multiple exposure instants. This means you can combine numerous shots in one frame for show-stopping effects!

Color Gels
Choose from blue, red, purple and yellow! By adding the filters over your flash, you can play around with cool and warm tones, and give an artistic flair to your instants!

The Largest Aperture Setting in the Instant Photography World
With its maximum aperture of f/8, the Lomo'Instant Camera has the largest aperture setting currently in the instant photography world. Shooting with f/8, you can get brighter shots. Alternatively, use a smaller aperture such as f/22 for getting every detail in focus.

The Perfect Instant Photo Format
The camera creates credit card-sized snapshots using high quality and widely available Fuji Instax Mini film, renowned for its bright colors and clear images.

Mirror
The Lomo'Instant Camera has a tiny mirror to the left of the lens. Combined with the wide-angle lens, the Lomo’Instant mirror lets you take picture-perfect selfies.

Film Format: Fujifilm Instax Mini Film

 • Exposure Area: 42mm x 64mm
 • Shutter Speed: 1/125s / Bulb
 • Exposure Compensation: +2/-2 Exposure Values
 • Ejection Mechanism: Motorized
 • Multiple Exposures: Yes
 • Built-in Flash Guide Number: 9(m)
 • Automatic Flash Output: Yes
 • Battery Supply: 6V (4x AAA batteries)
 • Tripod mount: Yes
 • Cable Release Mount: Yes
 • Aperture: f/8, f/11, f/16, f/22, f/32

Package includes

Lomo’Instant Camera black
Lens Cap
Colored Gel Filters
Shooting Technique Cards
Instruction Manual

 

Trükivalikud

Pdf-dokumendi valikud

Toote tekst muudes keeltes:


Tootenumber Tootenimi Tootja tootenumber
alt="" 107279 LOMO'INSTANT MINI BLACK LI100B
EAN: 9007710000925