Palun lisage enne välja logimist tooteid

Foto
Video

Privaatsuspõhimõtted

Foto: Ole Henrik Skjelstad

Focus Nordic hoolib teie privaatsusest ja soovib, et tunneksite end turvaliselt seoses sellega, kuidas me teie isikuandmeid käsitleme. ELi/EMP isikuandmete kaitse üldmäärusel (GDPR), mida kohaldatakse alates 2018. aasta 25. maist, on positiivne mõju teie privaatsusele. Meie privaatsuspoliitika selgitab, kuidas me käsitleme isikuandmeid ja kuidas toimub õigusaktide ning määruste kohaselt andmete kaitsmine vastutustundlikul, turvalisel ja korrektsel viisil. Samuti tutvustame teile, millised on teie isiklikud õigused üksikisikuna meie ees ja kuidas te võite neid õigusi 2018. aasta 25. mai seisuga kasutada.

Me käsitleme teie isikuandmeid alati väga hoolikalt ja säilitame neid turvaliselt meie andmebaasides. Isikuandmete kaitse üldmäärus annab teile siiski võimaluse mõjutada, kuidas me teie andmeid käsitleda võime. Lisateavet meie töö kohta leiate meie privaatsuspoliitikast, küsimuste korral võtke ühendust meie andmekaitseametnikuga e-posti aadressil [email protected].

 

Üldteave

Focus Nordic (edaspidi „Focus Nordic“, „meie“ või „meid“) võtab suurima tõsidusega arvesse kõikide üksikisikute terviklikkust ja privaatsust, tagades meie klientidele ning külastajatele ohutu ja turvalise viisi meie platvormide kasutamiseks. See privaatsuspoliitika loetleb kogu teabe selle kohta, kuidas me kogume, käsitleme ja säilitame teie isikuandmeid. Samuti tõstab see esile teie isiklikke õigusi ja seda, millistel viisidel te neid õigusi kasutada võite. Privaatsuspoliitika on koostatud ELi/EMP uue isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) kohaselt ja suunatud meie praegustele kui ka tulevastele klientidele, töökandidaatidele ning samuti meie kõikide platvormide külastajatele. Kui teil tekib isikuandmete käsitlemisega seotud küsimusi, võtke ühendust meie andmekaitseametnikuga e-posti aadressil [email protected].

Isikuandmete töötlemine

Mis on isikuandmed?

„Isikuandmed“ viitavad kõigile isikuandmetele, mida on võimalik kasutada füüsilise isiku otseseks (või kaudseks, koos muude andmetega) tuvastamiseks. Selleks võivad olla näiteks nimed, tunnusnumbrid (isikukoodid), meiliaadressid või kodused aadressid.

Kes on vastutav meie kogutavate isikuandmete eest?

Meie, Focus Nordic AB (registrikood 556507-4985), vastutame kõigi kogutud ja töödeldud isikuandmete eest ning meie kohustuseks on tagada, et selline kogumine ja töötlemine viiakse läbi kohaldatava õiguse kohaselt.

Kuidas me töötleme isikuandmeid?

Me töötleme kõiki vastutustundlikult, ohutult ja nõuetekohaselt kogutud andmeid, et teie saaksite üksikisikuna tunda ennast enesekindlalt ja turvaliselt meie platvorme külastades ning meilt tooteid soetades. Focus Nordic on vastutav töötleja, mis tähendab, et meil on kohustus tagada andmete ohutu töötlemine kohaldatava õiguse ja kõnealuse piirkonna eeskirjade kohaselt.

Sõltumata kogutud andmete olemusest töödeldakse neid ühtsel viisil, need on korrastatud ja neid säilitatakse ühes meie andmebaasidest. Andmeid võidakse veelgi töödelda ja edastada ühest andmebaasist teise, kuid neid koheldakse sama vastutustundlikul, ohutul ning nõuetekohasel viisil, hoolimata säilitamise asukohast.

Kui kaua me säilitame teie isikuandmeid?

Reeglina säilitab ja töötleb Focus Nordic isikuandmeid nii kaua, kui on vajalik või on nõutav kohaldatavate õigusaktidega. Säilitamise perioodi võimalik pikkus erineb sõltuvalt andmete säilitamise ja töötlemise eesmärgist. Vaidluse või kuriteo toimepanemise kahtluse korral võidakse andmeid säilitada pikema aja jooksul, et kaitsta, kinnitada või esitada juriidilisi nõudeid.

Kliendikontod ja tellimuste töötlemine

Me töötleme toodete müügiga seotud isikuandmeid, et töödelda tellimusi ja tarneid ning kinnitada garantiisid. Kui me ei saa luba andmete säilitamiseks ja töötlemiseks, ei ole meil võimalik tellimust töödelda. Teie kui kliendi tellimus lükatakse siis tagasi. Seetõttu peate toodete soetamiseks meie tingimustega nõustuma.

Teatud kontaktteabe säilitamine ja kasutamine on vajalik üksikasjaliku teabe saatmiseks seoses teie tellimusega. See üksikasjalik teave hõlmab pakkumisi, tellimuste kinnitusi, teateid tarne kohta ja kogu teavet ja kõiki dokumente, mis on seotud arveldamise ning krediteerimisega. Tellimuse puhul võidakse säilitada järgmisi andmeid.

 • Nimi
 • Arveldusaadress
 • Kohaletoimetamisaadress
 • Telefoninumber
 • Meiliaadress
 • IP-aadress

Tellimus on meie andmebaasides aktiivne kuni selle täieliku kohaletoimetamiseni ja seejärel see arhiivitakse. Focus Nordic säilitab arhiivitud tellimusi, et tagada lõplik kohaletoimetamine ja töödelda mis tahes tagastusi, kaebusi ning garantiiga seotud teemasid.

Kaebused ja teenusega seotud teemad

Kui Focus Nordic saab teavet kaebuste ja teenusega seotud teemadega seoses, vajame juurdepääsu isikuandmetele, et pakkuda oma teenuseid. Kui teemat esitav üksikisik ei nõustu oma andmete meiepoolse säilitamisega, kustutatakse andmed pärast teema sulgemist. Kui nad peaks oma nõusoleku siiski andma, säilitame andmeid kuni uute korraldusteni või garantiiperioodi lõpuni. Kaebuse või teenusega seotud teemade puhul võidakse säilitada järgmisi andmeid.

 • Isikukood
 • Nimi
 • Arveldusaadress
 • Kohaletoimetamisaadress
 • Telefoninumber
 • Meiliaadress
 • IP-aadress

Kampaaniad ja konkursid

Focus Nordic korraldab erinevaid kampaaniaid ja konkursse, mis võivad olla asjakohased meie klientidele, meie klientide klientidele ning/või teistele tarbijatele. Sellistel juhtudel säilitame isikuandmeid kuni kampaania või konkursi täieliku lõppemiseni sel määral, mis puudutab Focus Nordicut. Seejärel eemaldame kõik andmed, mis ei ole osa meie kaubandustehingutest. Lisateavet meie õigusliku aluse kohta leiate jaotisest 2.6 Õiguslik alus.

Palume igal üksikisikul nõustuda nende isikuandmete meiepoolse säilitamisega selle perioodi jooksul, et neil oleks võimalik võtta osa nendest kampaaniatest ja konkurssidest. Kampaania või konkursiga seoses võidakse säilitada järgmisi andmeid.

 • Isikukood
 • Nimi
 • Arveldusaadress
 • Kohaletoimetamisaadress
 • Telefoninumber
 • Meiliaadress
 • Pangakonto andmed

Tööotsijad

Üksikisikute kandideerimisavalduste saamisel säilitame teavet seni, kuni teema on aktiivne. Kui avaldus lükatakse tagasi, kustutame kogu teabe ega säilitada midagi füüsilisel ega elektroonsel kujul üheski meie andmebaasidest. Siinkohal võidakse teha erandeid, kui kandidaat palub andmete säilitamist hilisemaks kasutamiseks. Taotlust käsitletakse kui nõusolekut nende andmete säilitamiseks. Kui kandidaadist saab Focus Nordicu töötaja, edastame andmed meie andmebaasidesse. Andmebaasides säilitamise õiguslikuks aluseks on töötajate ja seotud isikute isikuandmete säilitamine seni, kuni isik on jätkuvalt ettevõtte töötaja. Töösuhte lõpetamise järel kustutatakse andmed, mida ei ole meil enam võimalik kasutada, piirates andmeid, mille säilitamine on seadusega kohustatud. Kandideerimisavaldusega seoses võidakse säilitada järgmisi andmeid.

 • Isikukood
 • Nimi
 • Elukoha aadress
 • Telefoninumber
 • Meiliaadress

Teabevahetus ja sõnumid

Focus Nordic peab kontaktandmete registrit teabe saatmiseks, sh üldteave, teadaanded, kampaaniad jne. Selles registris säilitame isikuandmeid isikutelt, nii eraisikutelt kui ka äriühingu esindajatelt. Lisaks säilitame teavet selle kohta, kas antud isik soovib saada meilt teavet. Niimoodi juhitakse osapoolte vahelist teabevahetust. Kui isik peaks nõustuma meiepoolsete andmete saatmisega e-kirja teel, teeme seda kuni järgmiste korraldusteni. Selles registris võidakse säilitada järgmisi andmeid.

 • Nimi
 • Kohaletoimetamisaadress
 • Telefoninumber
 • Meiliaadress

Sotsiaalmeedia

Reklaamide ja klientide kontaktandmete haldamiseks sotsiaalmeedias kasutame teie isikuandmeid, kui te käsitlete funktsioone kolmanda osapoole sotsiaalvõrgustikes, nagu näiteks funktsioonide meeldivaks märkimine ja kommenteerimine sellistel platvormidel nagu Facebook, Instagram ning YouTube. Teil on alati võimalik saada lisateavet funktsioonide ja profiiliinfo kohta, mida oleme teilt saanud, ning selle kohta, kuidas on võimalik loobuda nende andmete jagamisest, lugedes sotsiaalvõrgustike privaatsuspõhimõtteid.

Õiguslik alus

Juriidiline kohustus Nagu kõigil äriühingutel, on Focus Nordicul raamatupidamisseadusandluse ja/või kohaldatavate maksuseaduste alusel õiguslik alus meie ning meie klientide vaheliste kaubandustehingute säilitamiseks. Seega ei ole meil võimalik täita oma seadusjärgseid kohustusi, kui meile ei esitata vajalikke andmeid, ja seetõttu ei ole meil võimalik sooritada osapoolte vahelisi kaubandustehinguid.

Lepingu täitmine / lepinguline kohustus Focus Nordicul on õiguslik alus isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks, et täita klientidega sõlmitud müügilepinguid, hallata klienditeenindust ning kaebusi, luua ja hallata kliendikontosid ning korraldada ja hallata konkursse.

Õigustatud huvi  Focus Nordicul on õiguslik alus isikuandmete kogumiseks ja säilitamiseks otseturunduse teostamiseks õigustatud huvide korral. Võttes meiega ühendust selle huvi vaidlustamiseks, oleme kohustatud sellest loobuma.

Kaubandustehingute puhul võidakse säilitada järgmisi andmeid.

 • Isikukood
 • Nimi
 • Arveldusaadress
 • Kohaletoimetamisaadress
 • Telefoninumber
 • Meiliaadress

Kas lastel on lubatud kasutada meie teenuseid?

Meie veebisait ja teenused ei ole mõeldud alaealistele lastele. Me ei kogu tahtlikult teavet, nagu isikuandmed, lastelt või muudelt isikutelt, kellel puudub juriidiline õigus meie veebisaidi või teenuste kasutamiseks. Kui meile peaks teatavaks saama, et meile on edastatud alaealise lapse isikuandmed, kustutame need andmed, kui meil puudub seaduslik kohustus nende säilitamiseks. Kui teile tundub, et oleme tahtmatult kogunud alaealise lapse isikuandmeid, võtke ühendust meiliaadressil [email protected].

Isikuandmete jagamine

Focus Nordic teeb koostööd mitmete partnerorganisatsioonidega, kellel on reguleeritud juurdepääs meie andmebaasidele. Meil on kõigi nende partnerorganisatsioonidega lepingud, mis kohustavad neid hoidma saladusi ja järgima eraelu puutumatust, millest on nii meil kui ka neil kohustus kinni pidada. Enamasti jagame isikuandmeid ELi/EMP piires, kuid võime isikuandmeid jagada ka väljaspool seda piirkonda, kui meie partnerorganisatsioonid asuvad / säilitavad andmeid väljaspool ELi/EMP-d. Isegi sellisel juhul on Focus Nordic võtnud kõik seadusega ette nähtud meetmed, et edastada isikuandmeid partnerorganisatsioonidega sõlmitud lepingute kaudu, et tagada ELi lepingute tüüptingimuste järgimine. Focus Nordic vastutab selle eest, kellel on juurdepääs isikuandmetele meie erinevate partnerorganisatsioonide seas, tagades andmete vastutustundliku, ohutu ja nõuetekohase töötlemise. Me anname oma partnerorganisatsioonidele juurdepääsu oma andmebaasidele järgmistel eesmärkidel.

 • Tugiteenused ja veaotsing
 • Arendustegevus
 • Hooldus
 • Ajakohastamine ja rakendamine
 • Andmebaasidevaheline integratsioon
 • Varundusteenused
 • Tarnehaldus

Teie õigused

Kliendi ja meie platvormi külastajana võite ükskõik mis ajal kasutada oma õigust olla teavitatud nendest isikuandmetest, mida me oleme teie kohta kogunud. Teie soovil esitame teile kogu teabe, mille oleme teiega seoses säilitanud. Lisaks on teil õigus teavet parandada, kustutades selle osaliselt või täielikult või lisades mis tahes puudu oleva teabe.

Kui te algatate taotluse andmetele juurdepääsemiseks oma õiguse alusel saada meilt teavet, on teil ka õigus saada teie andmetega seotud lisateavet. See lisateave võib hõlmata meie eesmärke teie isikuandmete säilitamiseks, teavet selle kohta, kellele on antud juurdepääs teie andmetele või kust on need andmed pärit, kui teie ei esitanud meile neid andmeid.

Seda õigust on teil võimalik kasutada mis tahes teile sobival ajal, saates e-kirja meie andmekaitseametnikule meiliaadressil [email protected].

Kui me oleme teie arvates teinud vea isikuandmete töötlemisel, saate esitada kaebuse vastutavale asutusele.

Estonian Data Protection Inspectorate (Andmekaitse Inspektsioon)

http://www.aki.ee/
[email protected]
+372 6828 712
Tatari 39
10134 Tallinn

Käesolevate privaatsuspõhimõtete muutmine

Focus Nordicul on igal ajal õigus teha muudatusi käesolevates privaatsuspõhimõtetes ja ajakohastamise sageduses. Viimane, kõige ajakohasem versioon on alati saadaval aadressil www.focusnordic.ee. Oluliste muudatuste korral teavitame teid e-kirja teel nende laadist ja ka uue versiooni jõustumise kuupäevast.

Registreeruge uudiskirja saamiseks

Saate osa tooteuudistest, inspiratsiooniartiklitest ja eipakkumistest.